معرفی

مشخصات فردی

مریم حسینی

نام - نام خانوادگی : مریم   حسینی

پست الکترونیکی : hosseini.yas@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فرهنگ و معارف اسلامی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : مربی بورسیه

پایه : 9

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/06/01

مریم حسینی
مریم حسینی

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرتبه علمی :
    مربی بورسیه
^